Algemene voorwaarden Marktwijs Onderwijsmanagement & Advies

 

Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73301922 en is gevestigd aan de Citroenvlinder 8 (3723 RM) te Bilthoven.

 

Artikel 1 –  Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Onder Marktwijs Consultancy wordt tevens verstaan haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies

6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.

7. Diensten: de diensten die Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies aanbiedt zijn managementdiensten op het gebied van onderwijs, interim schoolleider in het Primair Onderwijs en coaching en begeleiding.

8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies terzake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten en/of producten.

9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

10. De website die door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies gebruikt wordt is https://www.marktwijs.nl

 

Artikel 2 –  Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies, elke overeenkomst tussen Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies en Opdrachtgever en op elke dienst en product dat door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is overeengekomen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 –  Het Aanbod

1. Alle door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.

2. De aanbiedingen van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies zijn vrijblijvend. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Levertijden in het aanbod van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies, zal Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, alsmede tenminste 50% van de overeengekomen prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

 

Artikel 5 –  Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Tot zes weken voor aanvangsdatum van de opdracht, is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst kosteloos op te zeggen. Daarna dient opdrachtgever vanaf de vijfde week 20% van het overeengekomen bedrag te vergoeden, ingeval van vier weken 40%, bij drie weken 60%, vanaf twee weken 80% en tot de eerste week voor aanvangsdatum 100%.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij in elk geval de volledige kosten verschuldigd van de fase waarin de opdracht zich bevindt. Daarnaast dient opdrachtgever tenminste 20% van de verwachte omzet van de volgende fases te vergoeden alsmede de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen.

6. Zowel Opdrachtgever als Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 –  Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden. Ook kosten ten behoeve van de aanschaf van specifieke (software)programmatuur komen voor rekening van Opdrachtgever, alsmede andere kosten die naar het uitsluitende oordeel van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.

2. Indien sprake is van spoed, of Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.

3. Indien Partijen een voorschot overeengekomen zijn dient dit voorschot door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.

4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

6. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 

Artikel 8 –  Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de diensten is Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief.

4. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Opdrachtgever en Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies kunnen overeenkomen dat Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies interim werkzaamheden verricht, in welk geval Opdrachtgever Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies dient te voorzien van adequate materialen en/of programmatuur, en de inzet en hulp van zijn werknemers op eerste verzoek van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies.

6. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of rapportage opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7. De offerte op basis waarvan Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies haar werkzaamheden uitvoert is leidend. Opdrachtgever heeft slechts recht op correctie indien en voor zover dat uitdrukkelijk overeengekomen is. Indien nadere correctierondes wenselijk zijn, dienen de (meer)kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever te komen. Een en ander wordt op basis van nacalculatie gefactureerd. 

 

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies.

5.De aard van de werkzaamheden van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies.

 

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

1. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Kim.de.Mos@marktwijs.nl      

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Opdrachtgever garandeert de anonimiteit van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies ten opzichte van de personen welke genoemd worden in de door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies opgestelde adviezen en/of rapportages. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies op geen enkele wijze bij betrokkenen zoals genoemd in de adviezen en/of rapportages terecht kunnen komen. Indien en voor zover dit gebeurt, en Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies ten gevolge hiervan enige hinder en/of schade ondervindt is Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies gerechtigd om alle ontstane schade te verhalen op Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Opschorting

1.Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 14 – Overmacht

1. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies leidt tot aansprakelijkheid van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.

2. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies geleverde diensten.

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies per gebeurtenis per jaar uitkeert.

4. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

6. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

1. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.

3. Indien Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies berusten uitsluitend bij Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Behoudens het geval dat Opdrachtgever een meerprijs en/of gebruikslicentie overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever de IE-rechten.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies opgeleverde zaken, dient Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Opdrachtgever gaat er expliciet mee akkoord dat de door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies ontwikkelde stukken ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt kunnen worden ter promotie- en/of reclamedoeleinden.

5. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies opgestelde adviezen en rapportages.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 


 

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via Kim.de.Mos@marktwijs.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Marktwijs Onderwijsmanagement en Advies en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.