Copyright voorwaarden voor www.marktwijs.nl

Op deze pagina vind je de copyrightvoorwaarden van www.marktwijs.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Marktwijs Consultancy en Marktwijs Onderwijsmanagement & Advies, hierna te noemen Marktwijs. In deze  copyrightvoorwaarden staat onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marktwijs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij Marktwijs.

Marktwijs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan wordt daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Marktwijs Consultancy behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Marktwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Indien deze copyright voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie hiervan op deze pagina.