“De samenwerking met Kim de Mos heb ik als heel prettig ervaren. Ze geeft een kwaliteitsimpuls aan een school, zowel op inhoud als professionele cultuur.”

Meer dan 20 jaar onderwijservaring 

Ik heb 16 jaar gewerkt in het onderwijs in uiteenlopende functies en tijdens verschillende fases. In deze jaren heb ik diverse verandertrajecten geleid. Bij al deze trajecten lag de focus op goed leiderschap, dat wil zeggen sturen op kwaliteit en het stimuleren van de professionele ontwikkeling van het gehele team. Daarna werk ik al geruime tijd als interimmer waarbij ik al mijn ervaring inzet tijdens verschillende opdrachten. Hieronder vind je enkele voorbeelden van deze trajecten:

Professionele Cultuur 

Samenwerken en stimuleren van een cultuur waarin continue verbeterd wordt, vind ik belangrijk. Het realiseren van een professionele cultuur heeft tijd, continuïteit en goed leiderschap nodig. Door samen verschillende projecten op te zetten is dit gelukt. Het doel van dit traject was om gezamenlijk een cultuur neer te zetten waarin er geleerd werd met en van elkaar. Het delen van resultaten, hierop feedback geven en ontvangen, open staan voor anderen en zelfreflectie waren belangrijke punten. Mede door dit traject is de school excellent bevonden.

Collegiale consultatie

 

“Collega A vraagt aan collega B of zij samen naar de opgenomen les kunnen kijken. Er gaat iets mis tijdens een moment, maar ze ziet niet wat. Samen evalueren zij het moment en komen tot een volgende stap.”

Samen goed onderwijs geven en leren met en van elkaar, dat was het doel van dit traject. Ik heb tijdens dit traject bereikt dat leraren hun eigen onderwijs gingen onderzoeken, feedback gaven hierop en een hulpvraag konden opstellen. Hierdoor heeft het team een niveau bereikt waarin ze openstaan voor elkaar; iets waar ik erg trots op ben.

Verrassingsvisitatie

 

“Het team komt ‘s ochtends de school binnen. Op dat moment krijgen ze te horen dat ze starten in een andere klas. Tot aan de pauze geven ze aan deze groep kinderen les.”

Een gezamenlijke planning, evaluatie en verbetering zijn essentieel voor goed onderwijs. Daar moet je duidelijke afspraken over maken. Door de visitatie werden deze afspraken geëvalueerd, maar ook gecontroleerd. Tevens krijg je zo het gevoel dat iedereen samen zorgdraagt voor de school.


Opzetten MT

 

Een MT opzetten met de juiste personen op de juiste plek. Een goede planning van de jaarlijks terugkomende activiteiten door een managementjaarplanning, gevoed door de punten van de onderwijsinspectie en de eigen ontwikkelpunten van de school uit het meerjarenplan. Regelmatig een overleg, waarbij gedeeld leiderschap, zeker in een grote school, erg belangrijk is.

Structurele resultatenanalyse

 

Het team deelt de behaalde resultaten, heeft deze al geanalyseerd en presenteert een plan van aanpak voor de volgende periode. Aan de hand hiervan wordt een schoolanalyse gemaakt. In combinatie met de trendcijfers kan worden geconstateerd of gerichte acties nodig zijn.

 

 Van Goed naar Excellent

In 2013 had de school een Goed, of een Basistoezicht zoals het nu heet, van de onderwijsinspectie ontvangen. In 2014 besloten mijn collega schoolleider (L. Peterse) en ik dat we het predikaat excellent wilden aanvragen, omdat wij van mening waren dat we op het RT+ beleid, het participerend burgerschap en de ouderbetrokkenheid een verschil maken ten opzichte van andere scholen. Het predikaat hebben we mogen ontvangen in 2015! Hieronder het gehele rapport:

Download
Rapport Excellente school
Rapport Excellente Scholen.pdf
Adobe Acrobat document 396.4 KB

De school op de kaart 

Binnen de wijk liepen de leerlingaantallen sterk terug. Daarom zijn we gestart met een traject om de school zijn bestaansrecht terug te geven. Hierbij koos ik voor een goed PR-plan waarin het profiel van de school stevig werd neergezet. Gecombineerd met een actieve benadering van ouders van potentiële leerlingen die uitgebreid kennismaakten met de school, zorgde dit na 2 jaar voor een stijging van de leerling populatie.


Hoogbegaafden onderwijs integreren

Twee voltijds hoogbegaafdenklassen integreren binnen de bestaande schoolstructuur; dat was het doel van dit traject. Dit hield in dat de huidige drie HB-klassen moesten worden omgezet naar twee klassen. En de kinderen, ouders en leerkrachten moesten zeer goed begeleid worden bij deze samenvoeging. Tevens moest het onderwijs in deze twee groepen herzien worden. Deze overgang verliep niet zonder slag of stoot, maar na twee jaar stonden er twee HB-groepen met een goed onderwijsaanbod voor deze kinderen. Ook binnen de reguliere setting kregen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of die hoogbegaafd waren een goed programma. Ook het laten samenwerken van de reguliere plusklas met de voltijds hoogbegaafdenklassen was een belangrijke uitdaging. Hierin zijn mooie stappen gezet door projecten te laten aansluiten.


Verandering van schooltijden 

Van klassieke schooltijden naar een vijf-gelijke-dagen model. Inclusief onderzoek met de medezeggenschapsraad, ouderavonden en teamdag. 


Opzetten van een zorgstructuur 

Als interim intern begeleider ben ik een team in Amersfoort gaan begeleiden om de zorg procesmatig vorm te geven. Het team laten kennismaken met de theorie, een zorgstructuur neerzetten en samen tot een beleid komen dat werkt voor de school met als uiteindelijk doel "de kinderen eerder en beter in beeld." Het analyseren van toetsgegevens, om daarna te leren kijken naar het eigen handelen in de klas en daarop kunnen anticiperen, is een voorbeeld van een kwaliteitsomslag wat met het team in gang is gezet. 


Beleiding bij onvoldoende functioneren

Wanneer een leerkracht onvoldoende functioneert dan is het belangrijk dat hij of zo een goede begeleiding krijgt. Het doel moet zijn om goed functioneren mogelijk te maken of om de punten van onvoldoende functioneren weg te nemen. Tijdens dit traject begeleid ik een leerkracht tijdens dit proces. De begeleiding bestaat uit groepsbezoeken die worden gefilmd, werkmiddagen met zelfreflectieopdrachten, zelfstudieopdrachten, studiemiddagen met theorie en vervolgens weer een groepsbezoek voor de koppeling theorie en praktijk. 


Kwaliteitsverbetering en cultuurverandering 

Als interim directie in Wijk bij Duurstede ben ik samen met de directeur aan de slag gegaan om de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij behorend resultaten binnen de school te verbeteren. Een grote uitdaging binnen corona tijd! Er was een cultuur verandering nodig om hiermee aan de slag te gaan. Het opzetten van een goed MT waardoor je een gespreid leiderschap krijgt was hierbij erg belangrijk. Maar ook het gesprek met elkaar, het onderzoeken van het eigen handelen en het gebruik maken van elkaars expertise zijn ontwikkelingen geweest die hebben gezorgd voor een meer professionele cultuur.